Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Etimologije

 • administracija

  Riječ administracija posuđena je preko europskih jezika iz latinskoga administratio ‘pomaganje, posluživanje’ > ‘obavljanje službe, upravljanje’. U osnovi te latinske riječi je glagol ministrō ʻposluživatiʼ te minister ʻsluga, poslužitelj, pomoćnikʼ (v. ministar, ministrant).

 • akrobat

  Riječ akrobat posuđena je iz grčkoga ἀκροβάτης [akrobátēs], doslovno ʻkoji hoda na vršcima prstijuʼ. Grčka je riječ složenica od ἄκρος [ákros] ʻkrajnji, gornji, šiljastʼ i izvedenice od βαίνω [baínō] ʻići, hodatiʼ (v. baza).

 • aleja

  Riječ aleja posuđena je iz francuskoga aleé. Ta je francuska riječ izvedena od glagola aller ʻićiʼ i izvorno znači ʻprolazʼ. Hrvatsko značenje ʻulica s drvoredomʼ vjerojatno je preuzeto uz njemačko ili talijansko posredništvo, a razvilo se od ʻprolaz u vrtuʼ i ʻprolaz među drvećemʼ. Sličan je značenjski razvoj u riječi avenija (v.).

 • ananas

  Riječ ananas potječe iz južnoameričkog indijanskog jezika tupi, (a)náná. U hrvatski je dospjela uz posredništvo portugalskoga (ananás, izvorno množina) i njemačkoga (Ananas).

 • apoteka

  Riječ apoteka posuđena je preko latinskoga apothēca iz grčkoga ἀποθήκη [apothḗkē] ʻsprema, žitnicaʼ. Grčka riječ ἀποθήκη [apothḗkē] izvedenica je od glagola ἀποτίθημι [apotíthēmi] ‘odlagati, spremati’, koji je složen od prefiksa ἀπο- [apo-] ‘od’ i glagola τίθημι [títhemi] ʻstavitiʼ. Doslovno bi značenje grčke složenice ἀποθήκη bilo ‘mjesto na koje se odlaže’. U srednjemu je vijeku značenje preneseno preko ‘skladište’ na ‘trgovina mješovitom robom’ i ‘trgovina u kojoj se priređuju i prodaju lijekovi’. Prefiks ἀπο- [apo-] postao je od indoeuropskoga *h2epo, od čega je i hrvatski prijedlog po (v.). Glagol τίθημι [títhemi] razvio se od indoeuropskoga korijena *dheh1- ‘staviti, položiti, činiti’, od kojega je i hrvatski djenuti (v.). Grčki sufiks -θήκη [thḗkē] nalazi se i u mnogim drugim složenicama, usp. biblioteka, hipoteka, gliptoteka, pinakoteka, fonoteka, videoteka, kinoteka, diskoteka, datoteka.

 • avenija

  Riječ avenija posuđena je iz francuskoga avenue. Ta je francuska riječ izvedena od glagola avenir ʻprilazitiʼ i izvorno znači ʻprilaz, pristupʼ. Sličan je značenjski razvoj u riječi aleja (v.).

 • bajka

  Riječ bajka izvedenica je od glagola bajati ʻčarati riječimaʼ, koji je postao od indoeuropskoga korijena *bheh2- ʻgovoritiʼ.

 • basna

  Riječ basna naslijeđena je iz praslavenskoga. Izvedena je od istoga korijena koji je u bajka.

 • baza

  Riječ baza posuđena je iz grčkoga βάσις [básis], što je izvedeno od glagola βαίνω [baínō] ʻići, hodatiʼ. Prvotno je značenje grčke riječi βάσις [básis] ʻkorak, hodʼ, odakle se razvilo ʻono na što se stajeʼ, tj. ʻtlo, potpora, podnožje i dr.ʼ

 • biblioteka

  Riječ biblioteka posuđena je iz grčkoga βιβλιοθήκη [bibliothḗkē] ʻzbirka knjiga, knjižnicaʼ, što je složeno od βιβλίον [biblíon] ʻknjigaʼ (v. Biblija) i -θήκη [-thḗkē] ʻspremišteʼ (usp. apoteka).

 • blitva

  Riječ blitva posuđena je iz latinskoga blitum ʻloboda, vrsta špinataʼ, što potječe iz grčkoga βλίτον [blíton].

 • brat

  Riječ brat postala je od praslavenskoga *bratrъ (usp. starocrkvenoslavenski bratrъ, češki bratr, ruski брат, poljski brat), što se razvilo od indoeuropskoga *bhreh2tēr ʻbratʼ. Od iste indoeuropske riječi razvile su se i latinska riječ frater, grčka φράτηρ [frátēr], engleska brother, njemačka Bruder i dr.

 • breskva

  Riječ breskva postala je od praslavenskoga *bers(ь)ky, što je posuđeno iz latinskoga Persica (poma) ʻperzijsko (voće)ʼ. Breskve su u Europu došle preko Perzije iz Kine.

 • butik

  Riječ butik posuđena je iz francuskoga boutique, što je posuđeno iz grčkoga ἀποθήκη [apothḗkē] ʻsprema, žitnicaʼ, vjerojatno uz posredništvo provansalskoga. V. apoteka. Razvoj značenja bio je ʻskladišteʼ > ʻtrgovina (mješovitom robom)ʼ > ʻ(malena) prodavaonica modne odjeće i obućeʼ.

 • cesta

  Riječ cesta postala je od praslavenskoga *cěsta (usp. slovenski cẹsta, češki cesta). Postoji nekoliko pretpostavki o dubljem podrijetlu te riječi. Prema jednoj od njih slavenska je riječ u vezi s litavskim glagolom kášti ʻstrugati, grebatiʼ, a izvorno bi značenje bilo ʻutrt ili utaban putʼ. Druga je mogućnost da je slavenska riječ u vezi s korijenom koji je u pridjevu čist. U tome bi slučaju prvotno značenje bilo ‘očišćeni put’, tj. ‘put očišćen od stabala i drugih prepreka’. Sličan je značenjski razvoj u latinskome (via) strata ʻpokriven, popločan put > cestaʼ, odakle potječu talijanska (strada ʻcestaʼ) te engleska (street ʻulicaʼ) i njemačka (Straße ʻulicaʼ) riječ.

 • cipela

  Riječ cipela posuđena je iz starijega mađarskog cipellő ʻcipelaʼ (suvremeno cipő).

 • crijevo

  Riječ crijevo postala je od praslavenskoga *červo (usp. starocrkvenoslavenski črěvo, slovenski črev, ruski dijalektno черёво ʻtrbuhʼ, poljski trzowo).

 • čarapa

  Riječ čarapa posuđena je iz turskoga çorap.

 • čarati

  Glagol čarati naslijeđen je iz praslavenskoga. Izveden je od imenice *čarъ/*čarь ʻčarolijaʼ, koja je postala od indoeuropskoga korijenja *kwer- ʻčinitiʼ

 • čaroban

  Pridjev čaroban izveden je od starije imenice čaroba, koja je izvedena od istoga korijena koji je u glagolu čarati.

 • čarobnjak

  Imenica čarobnjak izvedena je od pridjeva čaroban.

 • čizma

  Riječ čizma posuđena je iz turskoga çizme.

 • datoteka

  Riječ datoteka složena je od latinskoga data ʻpodatciʼ i -teka (v. biblioteka); tvorena je po uzoru na fonoteka, videoteka i sl. u smislu ʻzbirka podatakaʼ.

 • dinar

  Riječ dinar posuđena je preko bizantskoga grčkog δηνάριον (dēnárion) iz lat. dēnārius. Latinska je riječ izvedena od dēni ‘po deset’ (od osnove koja je u decem ‘deset’). Srebrna kovanica koja je prva nazvana dēnārius imala je vrijednost deset bakrenih kovanica koje su u Rimu zvali ās.

 • diskoteka

  Riječ diskoteka posuđena je iz europskih jezika (usp. njemački Diskothek, francuski discothèque); složena je od disk ʻgramofonska pločaʼ (v.) i -teka (v.), po uzoru nabiblioteka (v.). Izvorno je značenje ʻzbirka (gramofonskih) pločaʼ, a značenje ʻplesni klub, disko-klubʼ je sekundarno.

 • djenuti

  Glagol djenuti postao je od starijega glagola djeti, koji je naslijeđen iz praslavenskoga *děti ʻčiniti, rećiʼ(usp. slovenski deti ʻstavitiʼ, ruski деть ʻstavitiʼ). Praslavenski je glagol postao od indoeuropskoga korijena *dheh1- ʻčinitiʼ, od kojega su se razvili i latinski glagol faciō ʻčinitiʼ te grčki τίθημι [títhemi] ʻstaviti, položitiʼ.

 • djever

  Riječ djever postala je od praslavenskoga *děverь (usp. sln. devr, rus. дéверь), što se razvilo od indoeuropskoga *deh2iwēr ʻdjeverʼ (usp. litavski díeveris, latinski lēvir, grčki δαήρ [daēr]).

 • flomaster

  Riječ flomaster izvorno je komercijalno ime proizvoda,engleski Flowmaster. To je ime složeno od engl. flow ‘teći’ i master ‘gospodar’. Engleska riječ master ‘gospodar’ posuđena je iz latinskoga magister ‘učitelj, nadređeni, vođa, glava’ (v. magistar).

 • fond

  Riječ fond posuđena je iz francuskoga fond. Francuska riječ razvila se od latinskoga fundus ʻtemelj, dnoʼ, što je pak postalo od indoeuropskoga *bhudh-no- ʻdnoʼ.

 • fonoteka

  Riječ fonoteka posuđena je iz europskih jezika (usp. njemački Phonothek, francuski phonothèque); složena je od grčkoga φωνή [phōné] ʻglasʼ i -teka (v. apoteka) po uzoru na biblioteka i sl.

 • fundamentalan

  Pridjev fundamentalan (usp. i u drugim europskim jezicima: engleski fundamental, njemački fundamental, francuski fondamental) posuđen je iz novolatinskoga fundamentalis, što je izvedeno od latinskoga fundamentum ʻtemeljʼ. Ishodište je latinska imenica fundus ʻdnoʼ (v. fond).

 • gaće

  Riječ gaće postala je od praslavenskoga *gatje (usp. slovenski dijal. gače, ruski гaчa 'hlače, nogavice'). Prvotno je značenje bilo odjevni predmet s nogavicama, hlačeʼ. Dublja etimologija nije sigurna.

 • gatati

  Glagol gatati naslijeđen je iz praslavenskoga. Formalno ga je moguće izvesti od indoeuropskoga korijena *gwet- ʻrećiʼ.

 • gliptoteka

  Riječ gliptooteka posuđena je iz europskih jezika (usp. njemački Glyptothek, francuski glyptothèque); složena je od grčkoga γλυπτός [glyptós] ʻizrazbaren, graviranʼ i -teka (v.) po uzoru na pinakoteka (v., usp. i biblioteka).

 • haljina

  Riječ haljina izvedena je od praslavenskoga *xalja (usp. slovenski halja ʻpokrivalo za gornji dio tijelaʼ, ruski xal ʻjeftina robaʼ). Dublja etimologija nije sigurna.

 • hipoteka

  Riječ hipoteka posuđena je preko europskih jezika i latinskoga hypothēca iz grčkoga ὑποθήκη [hypothḗkē] ʻsavjet, zalogʼ, što je složeno od grčkoga ὑπό [hypó] ʻispod, niže, podʼ i θήκη [thḗkē] ʻspremišteʼ (usp. apoteka).

 • hlače

  Riječ hlače postala je od praslavenskoga *xolča (usp. slovenski hlače, ukrajinski холоша ʻnogavicaʼ), što je posuđeno iz latinskoga *calcea ʻobućaʼ.

 • jabuka

  Riječ jabuka naslijeđena je iz praslavenskoga *ablъka, * ablъko (usp. slovenski jabolka, ruski я́блоко), što je postalo od indoeuropskoga *h2eb-l- (usp. njemački Apfel, engleski apple). Od istoga je korijena izvedena i riječ jablan (v.).

 • jetrva

  Riječ jetrva postala je od praslavenskoga *jętry (G *jętrъve) (usp. slovenski jtrva (zast.), ruski я́тровь (dijal.), poljski jątrew 〈G jątrwi 〉 (zast.)), što se razvilo od indoeuropskoga *(H)yenh2-ter- ‘žena muževa brata’ (usp. litavski, sanskrtski yātar-, grčki εἰνατέρες [einatéres] (mn.), latinski ianitrīcēs (mn. ) ‘žene braće’).

 • kapa

  Riječ kapa posuđena je iz talijanskoga cappa ʻogrtač s kapuljačom, kapaʼ (usp. i njemački Kappe ʻkapaʼ).

 • kecelja

  Riječ kecelja posuđena je iz starijega mađarskoga kecele ʻpregačaʼ. Mađarska je riječ posuđenica iz latinskoga casula (v. košulja).

 • kinoteka

  Riječ kinoteka složena je od kino (v.) i -teka (usp. biblioteka, videoteka).

 • kora

  Riječ kora postala je od praslavenskoga *kora (usp. slovenski kora, ruski корá, poljski kora, češki kůra), što je izvedeno od indoeuropskoga korijena *(s)ker(H)- ʻrezatiʼ.

 • košulja

  Riječ košulja postala je od praslavenskoga *košulja (usp. slovenski košulja, ruski dijal. кошyля ‘kratki krzneni kaput’, poljski koszula), što je posuđeno iz vulgarnolatinskoga casula.

 • krastavac

  Riječ krastavac izvedena je od pridjeva krastav odnosno imenice krasta. Ovo je povrće nazvano po krastavoj kori.

 • krumpir

  Riječ krumpir u hrvatski je dospjela iz njemačkih dijalekata (usp. njemački dijalektno gruntpirn, grumper, krumpir, grundbir). Njemačke su riječi složene od Grund ʻzemljaʼ i Birne ʻkruškaʼ i doslovno im je značenje ʻzemljana kruškaʼ. Slična je značenjska motivacija i u francuskoj riječi za krumpir, pomme de terre, što izvorno znači ʻzemljana jabukaʼ.

 • kruška

  Riječ kruška naslijeđena je iz praslavenskoga *krušьka, *grušьka, što je izvedeno od *kruša, *gruša (usp. bugarski крyшка, poljski grusza, gruszka, ruski грýша).

 • kukuruz

  Riječ kukuruz posuđena je iz turskoga kokoroz, što je možda složeno od koku- ʻsmradʼ i uruz ʻrižaʼ, sa značenjem ʻriža za niže slojeveʼ. Kukuruz su u srednju i istočnu Europu iz Srednje Amerike donijeli Turci u 17. st.

 • kupus

  Imenica kupus najvjerojatnije je nastala ukrštanjem dviju riječi: posuđenice iz vulgarnolatinskoga *composita ʻono što je složenoʼ te posuđenice iz njemačkog dijalektnog Kappus ʻkupusʼ.

 • limun

  Riječ limun potječe iz perzijskoga līmūn. U hrvatski je dospjela preko romanskih jezika (usp. talijanski limone).

 • luk

  Riječ luk naslijeđena je iz praslavenskoga *lukъ (usp. starocrkvenoslavenski lukъ, slovenski lȗk, ruski лук, poljski łuk), što je posuđeno iz germanskoga *lauka- (usp. njemački Lauch ʻluk, porilukʼ, engleski leek ʻporilukʼ).

 • maestral

  Riječ maestral posuđena je iz talijanskoga maestrale, što je postalo od lat. pridjeva magistralis ‘vodeći, glavni’ (v. magistrala). Vjetar maestral bi prema tome bio ʻvodećiʼ ili ʻglavniʼ vjetar u plovidbi Mediteranom.

 • maestro

  Riječ maestro posuđena je iz talijanskoga maestro ‘vođa orkestra, dirigent, skladatelj’, što je postalo od latinskoga magister ‘učitelj, nadređeni, vođa, glava’ (v. magistar).

 • magazin

  Riječ magazin posuđena je preko njemačkoga i francuskoga iz talijanskoga magazzino ʻskladište, spremišteʼ. Talijanska je riječ posuđena iz arapskoga maāzin (mn.) ʻskladišteʼ. Značenje ʻilustrirani tjednik ili mjesečnikʼ razvilo se pod utjecajem engleskoga.

 • magistar

  Riječ magistar posuđena je, uz posredništvo njemačkoga, iz latinskog magister ‘učitelj, nadređeni, vođa, glava’. Latinska riječ magister tvorena je istim sufiksom kao minister (v. ministar)

 • magistrala

  Riječ magistrala poimeničeni je latinski pridjev magistralis ‘koji se odnosi na učitelja, vođu’ > ‘vodeći, glavni’, koji je izveden od latinskoga magister ‘učitelj, nadređeni, vođa, glava’ (v. magistar).

 • majica

  Riječ majica umanjenica je od maja, što je posuđeno preko talijanskoga maglia iz francuskoga maille. Francuska riječ postala je od latinskoga macula ʻočica na mreži, petljaʼ < ʻmrlja, pjegaʼ. Izvorno je značenje bilo ʻpleteni odjevni predmet od metalnih očicaʼ. Usp. makija, maketa.

 • majstor

  Riječ majstor posuđena je preko bizantskoga grčkog maistōr (μαΐστωρ) iz lat. magister ‘učitelj, nadređeni, vođa, glava’ (v. magistar). Latinsko značenje ‘učitelj, vođa’ proširilo se na ‘koji poučava neku vještinu, znalac u svom području, koji je iskusan, vješt’. Ista latinska riječ dala je i regionalne hrvatske riječi meštar (uz posredništvo mletačkoga) te mešter (uz posredništvo mađarskoga i njemačkoga).

 • maketa

  Riječ maketa posuđena je preko francuskoga maquette iz talijanskoga macchietta ʻskicaʼ, što je deminutiv od macchia ʻmrljaʼ (v. makija, usp. majica).

 • makija

  Riječ makija posuđena je iz talijanskoga macchia, što je postalo od latinskoga macula ʻmrlja, pjegaʼ. Usp. majica, maketa.

 • marelica

  Riječ marelica posuđena je preko austrijsko-bavarskoga Marille iz talijanskoga armellino, što se razvilo od latinskoga (prunum) Armeniacum ʻarmenska (šljiva)ʼ. Voćka je tako nazvana jer navodno potječe iz Armenije.

 • mati

  Riječ mati postala je od praslavenskoga *mati (usp. starocrkvenoslavenski mati, slovenski mati, ruski мать, poljski mać). Praslavenska se riječ razvila od indoeuropskoga *meh2ter ʻmajkaʼ. Od iste indoeuropske riječi razvile su se i latinska riječ mater, grčka μήτηρ [mḗtēr], engleska mother, njemačka Mutter i dr.

 • ministar

  Riječ ministar posuđena je, uz posredništvo njemačkoga i francuskoga, iz latinskoga minister ‘sluga, poslužitelj, pomoćnik’. Latinska riječ minister tvorena je istim sufiksom kao magister (v. magistar). U srednjem vijeku ministri su bili u kraljevoj službi, kraljevi pomoćnici i državni službenici te pomoćnici svećenika i biskupa, a danas su ministri pomoćnici premijera.

 • ministrant

  Riječ ministrant posuđena je iz latinskoga. To je izvedenica od lat. glagola ministrō ‘pomagati, služiti, posluživati’, što je pak izvedenica od lat. minister (v. ministar).

 • moneta

  Riječ moneta posuđena je iz latinskoga monēta. Kovanice su tako nazvane jer je mjesto na kojemu se kovao novac u Rimu bilo u blizini hrama boginje Iūnō Monēta.

 • mrkva

  Riječ mrkva postala je od praslavenskoga psl. *mъrky 〈G *mъrkъve〉 (usp. slovenski mrkev, mrkva, ruski моркóвь, poljski marchew), što se vjerojatno razvilo od indoeuropskoga *mrk-uH- (usp. starovisokonjemački morha). Postoji i mišljenje da je riječ u slavenski posuđena iz germanskoga.

 • naranča

  Riječ naranča potječe iz perzijskoga nāreng. U hrvatski je dospjela iz turskoga narenc, uz posredništvo arapskoga nāranǧ.

 • nećak

  Riječ nećak izvedena je od praslavenskoga *netьjь, što je postalo od indoeuropskoga *(h2)nepot- ʻnećakʼ. U drugim indoeuropskim jezicima od istoga su se korijena razvile riječi za ʻunukaʼ i ʻnećakaʼ (usp. latinski nepos ʻunuk, potomakʼ, engleski nephew ʻnećakʼ, njemači Neffe ʻnećakʼ).

 • osnova

  Riječ osnova postala je od praslavenskoga *obsnova (usp. slovenski osnọ̑va, ruski оснóва, češki osnova), što je tvoreno od prefiksa *ob (v. o2) i korijena glagola *snovati, *snuti (indoeuropski *snewH- ʻvrtjeti, plestiʼ).

 • paprika

  Riječ paprika izvedena je od papar (v.).

 • paradajz

  v. rajčica

 • pinakoteka

  Riječ pinakoteka posuđena je iz grčkoga πινακοθήκη [pinakothḗkē] ʻgalerija slikaʼ (usp. odatle i latinski pinacotheca); složena je od πίναξ<G πίνακος> [pínaks, G pínakos] ʻslikaʼ (izvorno ʻdrvena pločaʼ te ʻpločica za pisanje i crtnjeʼ) i -θήκη [thḗkē] (usp. apoteka).

 • put

  Riječ put postala je od praslavenskoga *pǫtь (usp. starocrkvenoslavenski pǫtь, slovenski pọt, ruski путь te poljski pąć), što je postalo od indoeuropskoga korijena *ponth1-. Od istoga indoeuropskoga korijena razvile su se i latinska riječ pons ʻmostʼ i grčka πόντος [póntos] ‘more’. Izvorno je riječ vjerojatno označavala stazu preko močvarnoga područja izrađenu od drvenih trupaca.

 • rajčica

  Riječ rajčica izvedena je od raj, po uzoru na njemački Paradiesapfel, doslovno ʻrajska jabukaʼ, usp. i austrijsko-bavarski Paradeis(er) (odakle dolazi regionalni hrvatski naziv paradajz). Nazivanje ukusnog crvenog ploda "rajskom jabukom" potječe iz biblijske priče o rajskom vrtu. Zabranjeni plod koji je Eva dala Adamu u europskome se slikarstvu prikazivao kao crvena jabuka, te je zbog sličnosti naziv prenesen na rajčice.

 • sestra

  Riječ sestra postala je od praslavenskoga *sestra (usp. starocrkvenoslavenski sestra, slovenski sestra, ruski сестрá, poljski siostra), što se razvilo od indoeuropskoga *swesor ʻsestraʼ. Od iste indoeuropske riječi razvile su se i istoznačne riječi: latinska soror, engleska sister, njemačka Schwester i dr.

 • snaha

  Riječ snaha postala je od praslavenskoga *snъxa, što se razvilo od indoeuropskoga *snuso- ʻsnahaʼ.

 • stric

  Riječ stric postala je od praslavenskoga *strъjь(cь) (usp. slovenski stric, češki strýc, ruski строй).

 • sukno

  Riječ sukno postala je od praslavenskoga *sukъno (usp. starocrkvenoslavenski sukno, slovenski sukno, russki сукнo, češki sukno), što je izvedeno od *sukati ʻsukati, okretatiʼ (v. sukati).

 • suknja

  Riječ suknja postala je od praslavenskoga *sukъnja (usp. slovenski suknja, ruski сyкня, češki sukně), što je izvedeno od *sukъno (v. sukno).

 • svekar

  Riječ svekar naslijeđena je iz praslavenskoga *svekrъ ʻmužev otacʼ (usp. slovenski svẹker, ruski свёкор, češki svekr), što je izvedeno od indoeuropskoga *swek'ro-. Od istoga indoeuropskoga korijena razvile su se i srodne riječi u drugim indoeuropskim jezicima: latinski socer, grčki ἑκυρός, gotski svaihra. V. i svekrva.

 • svekrva

  Riječ svekrva naslijeđena je iz praslavenskoga *svekry (G *svekrъve) (usp. slovenski svẹkrv, ruski свекров, poljski świekra), što je izvedeno od indoeuropskoga *swek'ruh2. Od istoga indoeuropskoga korijen razvile su se i srodne riječi u drugim indoeuropskim jezicima: latinski socrus, njemački Schwieger. V. i svekar.

 • šljiva

  Riječ šljiva naslijeđena je iz praslavenskoga *sliva (usp. slovenski sliva, ruski сли́ва, češki slíva), što je izvorno poimeničeni ženski rod pridjeva *slivъ ʻplavkastʼ. Voćka je ime dobila po boji ploda.

 • šogor

  Riječ šogor posuđena je preko mađarskoga sógor iz njemačkoga Schwager. Srodno je njemački Schwieger ʻsvekrva, punicaʼ (usp. svekrva).

 • špinat

  Riječ špinat posuđena je iz njemačkoga Spinat, što je preko romanskih jezika (usp. talijanski spinace, spinacio, španjolski espinaca) i arapskoga isfināǧ posuđeno iz perzijskoga aspanāḫ.

 • teka

  Riječ teka posuđena je iz latinskog thēca ʻkutija, korice, predmet u koji se nešto ulažeʼ, što je pak posuđeno iz grčkoga θήκη [thḗkē] ʻspremišteʼ. Grčka riječ izvedena je od indoeuropskoga korijena *dheh1- ‘staviti, položiti, činiti’. V. apoteka, djenuti.

 • temelj

  Riječ temelj posuđena je iz grčkoga θεμείλια [themeília] ʻtemelji, položeni, donji dio (čega)ʼ, što je izvedeno od indoeuropskoga korijena *dheh1- ʻpoložiti, stavitiʼ

 • trešnja

  Riječ trešnja nastala je disimilacijom od starijega *črěšnja, što je pak postalo od praslavenskoga *čeršьnja (usp.čakavski črȉšńa (Novi); ruski черéшня). Praslavenska je riječ posuđenica iz vulgarnolatinskoga ceresia ʻtrešnjaʼ (usp. latinski cerasus, iz grčkoga κέρασος [kérasos] ʻtrešnjaʼ). Iz istog latinskog izvora nastale su još i njemačka riječ Kirsche ʻtrešnjaʼ i engleska cherry ʻtrešnjaʼ.

 • ulica

  Riječ ulica naslijeđena je iz praslavenskoga. Izvedena je od indoeuropskoga korijen *h2ewl- ʻuzak prolaz, procjepʼ.

 • vesta

  Riječ vesta posuđena je iz europskih jezika (usp. talijanski veste, njemački Weste). Izvor je latinski vestis ʻodjećaʼ.

 • videoteka

  Riječ videoteka složena je od video (v.) i -teka (v.) po uzoru na biblioteka, fonoteka i sl.

 • vinoteka

  Riječ vinoteka složena je od vino (v.) i -teka (v.). Vjerojatno je posuđena iz njemačkoga Vinothek, što je složenica od latinskoga vinum ʻvinoʼ i sufiksa -thek grčkoga podrijetla. Usp. i talijanski enoteca iz grčkoga οἰνοθήκη [oinothḗkē] ʻvinski podrumʼ.

 • vrač

  Riječ vrač postala je od praslavenskoga *vьračь ʻgatar, vrač, iscjeliteljʼ. Izvedena je od indoeuropskoga korijena *werh1- ʻsvečano govoritiʼ. Isti indoeuropski korijen nalazi se još i u riječima ironija, retor (retorika), verbalni.

 • zaova

  Riječ zaova postala je od praslavenskoga *zъly (G *zъlъve) (usp. slovenski zalva, ruski золовка), što se razvilo od indoeuropskoga *g'lh2u- (usp. latinski glōs, grčki γάλως [gálōs] ʻmuževa sestra, zaovaʼ).

 • zelje

  Riječ zelje izvedena je od korijena koji je u pridjevu zelen (v.). U dijalektima riječ označuje i drugo zeleno povrće osim kupusa (npr. blitvu, raštiku).

 • zet

  Riječ zet naslijeđena je iz praslavenskoga *zęt (usp. slovenski zet, ruski зять, poljski zięć), što se vjerojatno razvilo od indoeuropskoga korijena *g'enh1- ʻroditi, stvoriti potomstvoʼ.